Invoering spelerspas

Beste voetballende leden,

Sinds seizoen 2007-2008 elk spelend lid om een spelerspas te hebben.

Zonder spelerspas ben je niet speelgerechtigd en mag je dus niet deelnemen aan wedstrijden!

Het moge duidelijk zijn dat hierop ook controle wordt uitgeoefend door arbitrale leiding (in bijzijn van aanvoerders / elftalleiders).

Sterker; de controle van de spelerspassen wordt ook aangetekend op het wedstrijdformulier.

Deze landelijke invoering van de spelerspassen gebeurt op initiatief van de K.N.V.B. Wij zullen als vereniging echter ervoor moeten zorgdragen dat deze spelerspassen gemaakt kunnen worden en ook op tijd klaar zijn. Hiervoor is medewerking van éénieder nodig!

Hoe loopt de procedure?

De vereniging heeft speciale fotoformulieren van de K.N.V.B. ontvangen. Hierop staan de persoonsgegevens van de spe(e)l(st)er (lees aanvrager) vermeld, welke op onjuistheden moeten worden gecontroleerd (door de aanvrager). Indien er onjuistheden worden geconstateerd moet dit worden doorgegeven aan de vereniging.
Dit geldt uiteraard ook voor eventuele mutaties in de toekomst!

Het fotoformulier moet door elke spe(e)l(st)er ondertekend worden. Bij spe(e)l(st)ers jonger dan 16 jaar dient het formulier tevens door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te worden ondertekend.

Hiermee geeft de aanvrager toestemming de pasfoto en persoonsgegevens te gebruiken voor het vervaardigen van de spelerspas en de gegevens gedurende de geldigheid te bewaren. Dit is noodzakelijk met het oog op de privacy wetgeving

Daarnaast moet tegelijkertijd een recente, goed gelijkende pasfoto worden aangeleverd. Zowel zwart-wit als kleurenfoto’s mogen hiervoor worden gebruikt. De pasfoto’s mogen niet digitaal worden aangeleverd!

Hoe ziet de spelerspas eruit?

De spelerspas is een pas met het formaat van een creditcard, voorzien van enkele persoonsgegevens, relatienummer, verenigingsnaam en pasfoto. De achterzijde van de pas is voorzien van een barcode en hologram met het logo van de K.N.V.B.

Wie is de eigenaar van de spelerspas?

De K.N.V.B. blijft eigenaar van de spelerspas (welke een geldigheidsduur heeft van 5 jaar), om reden dat de pas uitsluitend gebruikt mag worden onder de door de K.N.V.B. gestelde voorwaarden. Hiermee wordt ook misbruik van de pas voorkomen!

Bij overschrijving dient de spelerspas te worden ingeleverd (immers de verenigingsnaam van de te verlaten vereniging staat hierop vermeld).
De pas moet tegelijkertijd met het overschrijvingsformulier op het districtsbureau worden ingeleverd.

Controle van de spelerspas voorafgaand en tijden de wedstrijd:

 1. De leider of aanvoerder zorgt dat hij in het bezit is/komt van de spelerspassen van het betreffende team.
 2. Minimaal een kwartier voor de wedstrijd meldt hij zich met de passen bij de scheidsrechter. Bij standaardwedstrijden is het verzoek om de controle vroegtijdig te laten plaatsvinden. Dit in verband met de voorbereiding (warming-up) van de scheidsrechter.
 3. De leider of aanvoerder van het team overhandigt de spelerspassen van zijn team aan de scheidsrechter.
 4. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders of leiders van de beide elftallen de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen. Dit gebeurt in een ruimte naar keuze van de scheidsrechters.
 5. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een spelerspas en deelnemen aan de wedstrijd.
 6. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter gelegenheid om de spelerspassen en het wedstrijdformulier tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats op te kunnen bergen (bijvoorbeeld scheidsrechterslokaal/bestuurskamer) of als waardevolle zaken in bewaring te geven.
 7. Als een voetballer geen spelerspas kan tonen, mag de betreffende speler niet aan de wedstrijd meedoen.

Controle van de spelerspas na de wedstrijd:

 1. De scheidsrechter haalt de passen na de wedstrijd weer op.
 2. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens van de wisselspelers.
 3. Tevens controleert de scheidsrechter aan de hand van de passen de persoonsgegevens en de relatienummers die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden.
 4. Leiders of aanvoerders paraferen vervolgens het wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, dienen zij hiervan voor het ondertekenen een notitie op het formulier te maken.
 5. Door ondertekening van het wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen.
 6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan de leiders of de aanvoerders.

Meer informatie omtrent de landelijke invoering van de spelerspas is in te zien op de website (www.knvb.nl), onder “spelerspas”.

Dit alles in het belang van uw eigen voetbalplezier!